+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Spółka komandytowo-akcyjna – czy to na pewno dla każdego?

 

 

 

Spółka komandytowo-akcyjna – czy to na pewno dla każdego?

21 sty 2022 | Aktualności

W związku z licznymi zapytaniami o możliwość zmiany obecnych działalności gospodarczych na spółkę komandytowo-akcyjną (pomysł wskazywaliśmy Państwu już kilka miesięcy temu, a w ostatnich dniach podchwyciły ją osoby prowadzące videoblogi podatkowe), czujemy się w obowiązku zasygnalizować Państwu, że nie jest to forma „dobra dla każdego”.

Wybór tej formy prawnej może rodzic nie tylko zwiększone koszty działalności (przykładowo: pełna księgowość, umowa z biurem maklerskim na prowadzenie rejestru akcjonariuszy, walne zgromadzenia protokołowane aktem notarialnym). Pojawia się tutaj także problem z bieżącym dostępem do generowanych przez spółkę zysków oraz poprawnym rozliczeniem podatku dochodowego od takich pobrań

Wszystkie głosy w prasie fachowej i internecie wskazują na „oszczędności podatkowe” po stronie komplementariuszy będących osobami fizycznymi. Wskazuje się, że do rozliczania pobrań z zysku przez komplementariuszy SKA znajduje zastosowanie  zasada „zaliczalności” podatku CIT spółki na poczet podatku PIT od dywidendy wypłacanej komplementariuszowi (na podstawie art. 30a ust.6a PITu). Na bazie tego przepisu nasza Kancelaria uzyskała najpierw wyrok NSA  z 3 XII 2020r. II FSK 2048/2018 (na który powołują się wszystkie obecne publikacje dotyczące tematu zaliczalności CIT na PIT), a w ślad za tym interpretację indywidualną 0111-KDIB2-3.4011.116.2017.8.MJ.

Powyższa interpretacja dostępna pod adresem: https://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=609251&poziomDostepu=PUB&indexAccordionPanel=-1#tresc

Powyższy wyrok jest dostępny pod adresem: https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/BBCA8A074F

Istotna interpretacji jest zawarta w następującym stwierdzeniu:

Zgodnie z art. 30a ust. 6a u.p.d.o.f., aby w prawidłowy sposób obliczyć podatek od komplementariusza konieczna jest wiedza na temat wysokości podatku należnego od dochodu Spółki za rok podatkowy, obliczonego na podstawie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jeżeli do obliczenia wysokości podatku od komplementariusza, zgodnie z art. 30a ust. 6a u.p.d.o.f., konieczne jest poznanie wysokości podatku należnego spółki komandytowo-akcyjnej, to obowiązek podatkowy komplementariusza powstały z chwilą wypłaty mu zaliczki na poczet udziału w zyskach, przekształci się w zobowiązanie podatkowe w momencie obliczenia dochodu tej spółki, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, o którym mowa w art. 19 u.p.d.o.p. Dopiero wówczas znana będzie wysokość podatku do zapłaty przez komplementariusza. W konsekwencji w tym momencie płatnik będzie mógł zrealizować swój obowiązek w postaci obliczenia podatku, zaś w dalszej kolejności pobrania go i wpłacenia właściwemu organowi podatkowemu. Tylko w taki sposób płatnik zrealizuje wynikający z art. 41 ust. 4e u.p.d.o.f. obowiązek pobrania podatku z uwzględnieniem zasad określonych w art. 30a ust. 6a-6e.u.p.d.o.f. Wypłacając komplementariuszom w trakcie roku podatkowego zaliczki na poczet zysku, spółka komandytowo-akcyjna nie ma obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f. Ustawodawca w zakresie tego podatku nie wprowadził obowiązku pobierania zaliczek przez płatnika, zaś obliczenie wysokości podatku powinno odbywać się według zasad określonych w art. 30a ust. 6a u.p.d.o.f. Jest to natomiast możliwe dopiero po obliczeniu podatku należnego spółki komandytowo-akcyjnej za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany.

W świetle powyższych rozstrzygnięć  – w trakcie roku można dokonywać bieżących wypłat zaliczek, ustalając saldo (tj. fakt, czy nie doszło do nadmiernej wypłaty w stosunku doi zysku) na etapie składania zeznania rocznego CIT-8. Innymi słowy, jeżeli SKA ma 19% CIT, to można dokonywać bieżących wypłat, nie płacąc już PIT od pobrań, ponieważ CIT to 19%, a PIT, to również 19%. Czyli PIT = 0 zł. Jeżeli SKA ma 9% CIT, to wypłacając zysk komplementariuszowi, potrąca 10% CIT.

Trzeba jednak zwrócić uwagę, że w ostatnim czasie pojawiła się niekorzystna interpretacja dotycząca zastosowania art. 30a ust.6a PIT (0113-KDIPT2-3.4011.715.2021.2.ID). Zgodnie z nią przepis ten należy rozumieć w ten sposób, że podatek CIT można zaliczyć dopiero na poczet podatku od zysku wypłacanego po zakończeniu roku obrotowego. Bo zaliczka na podatek  – zdaniem KIS – nie jest podatkiem  sensu stricto, a tym samym nie podlega ona zaliczeniu na poczet PIT od dywidendy wypłacanej komplementariuszowi w trakcie roku, którego zaliczka dotyczy. Poniżej link do takiej interpretacji.

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/pisma-urzedowe/0113-kdipt2-3-4011-715-2021-2-id-pismo-wydane-przez-185178664

Kwintesencja tej interpretacji sprowadza się do następującego stwierdzenia:

Spółka jako płatnik – zgodnie z art. 41 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – będzie obowiązana pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od przychodów wypłacanych komplementariuszom z tytułu udziału w zysku Spółki w formie zaliczek na poczet zysku. Nie będzie przy tym podstaw do pomniejszenia wartości pobieranego przez Wnioskodawcę zryczałtowanego podatku dochodowego o kwoty pomniejszenia, o którym mowa w art. 30a ust. 6a-6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie będzie bowiem znana kwota podatku należnego od dochodu spółki komandytowej (Wnioskodawcy), obliczonego zgodnie z art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku (zaliczka na poczet udziału w zysku) został uzyskany. Wnioskodawca – jako płatnik – powinien pobierać więc podatek według stawki 19%, bez pomniejsze.

Zdanie KIS z powyższej interpretacji jest absurdalne i przeczy wprost treści art. 30a ust.6a PITu, jak i jest sprzeczna z uzasadnieniem ustawy wprowadzającej ten przepis. Niestety taką interpretację należy traktować jako aktualne stanowisko organów podatkowych, obok którego nie można przejść obojętnie.

Dlatego też wypłatę bieżącego zysku SKA w trakcie trwania roku obrotowego należałoby uzależnić od posiadania przez spółkę interpretacji indywidualnej, która potwierdza taką możliwość.

Oczywiście – na bazie własnego doświadczenia – oferujemy pomoc w tym zakresie. Zwracamy jednak uwagę, że spór z KIS może trwać 2- 4 lata.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6