+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych

 

 

 

Sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych

19 sty 2021 | Aktualności

Informujemy, iż zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, do dnia 31.01.2021 r. kierownicy podmiotów, o których mowa w art. 27b ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. kierownicy:

1) podatkowych grup kapitałowych, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów;

2) podatników innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości;

3) spółek nieruchomościowych, w tym spółek nieruchomościowych wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej

są zobowiązani do złożenia sprawozdania o stosowanych przez te podmioty w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Za kierownika podmiotu uznaje się członka zarządu lub innego organu zarządzającego tego podmiotu, a jeżeli organ ten jest wieloosobowy – członków tego organu. W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej za kierownika uznaje się komplementariusza prowadzącego sprawy spółki. Za kierownika podmiotu uznaje się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Sprawozdanie należy przekazać drogą elektroniczną ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6