+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych za 2021 rok

 

 

 

Sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych za 2021 rok

27 sty 2022 | Aktualności

Informujemy, iż do dnia 31.01.2022 r.:

poszczególne firmy wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów,

podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, inni niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, który zakończył się w roku kalendarzowym poprzedzającym rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości, przekroczyła równowartość 50 mln euro. Przy czym wartość 50 mln euro jest przeliczana na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym składane jest sprawozdanie,

mają obowiązek złożyć sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych za poprzedni rok.

Sprawozdanie może być złożone tylko drogą elektroniczną pod linkiem: https://www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/00_0125_00

Osobami uprawnionymi do złożenia sprawozdania są kierownicy podmiotów, które mają obowiązek złożyć sprawozdanie, przy czym są to:

– członek zarządu lub innego organu zarządzającego tego podmiotu, a jeżeli organ jest wieloosobowy, to są to członkowie tego organu,

– w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej oraz spółki komandytowej za kierownika uznaje się komplementariusza prowadzącego sprawy spółki,

– za kierownika podmiotu uznaje się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu restrukturyzacyjnym,

-w przypadku podatkowej grupy kapitałowej sprawozdanie przekazuje kierownik każdej ze spółek wchodzących w jej skład.

Jeśli sprawozdanie składa pełnomocnik, to przy wypełnianiu elektronicznego kreatora sprawozdania jest proszony o dołączenie kopii pełnomocnictwa oraz potwierdzenia zapłacenia opłaty skarbowej. Prokurent powinien dołączyć wypis z KRS potwierdzający ustanowienie prokury oraz potwierdzenie zapłacenia opłaty skarbowej. Opłatę skarbową za złożenie pełnomocnictwa albo wypisu z KRS potwierdzającego ustanowienie prokury należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa.

Złożenie sprawozdania jest bezpłatne. Brak złożenia sprawozdania jest zagrożone karą grzywny.

W sprawozdaniu wskazywane są m.in. następujące dane:

– firma (nazwa) i numer identyfikacji podatkowej

– wartość świadczeń pieniężnych otrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie:

nieprzekraczającym 30 dni

od 31 do 60 dni

od 61 do 120 dni

przekraczającym 120 dni

wszystkie liczone od dnia wystawienia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi

– wartość świadczeń pieniężnych spełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie:

nieprzekraczającym 30 dni

od 31 do 60 dni

od 61 do 120 dni

przekraczającym 120 dni

wszystkie liczone od dnia wystawienia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi

– wartość świadczeń pieniężnych nieotrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udział procentowy tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych należnych temu podmiotowi w tym roku

– wartość świadczeń pieniężnych niespełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udział procentowy tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych, do których spełnienia zobowiązany jest ten podmiot w tym roku.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6