+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Tarcza Finansowa PFR 2.0

 

 

 

Tarcza Finansowa PFR 2.0

20 sty 2021 | Aktualności

Poniżej przedstawiamy najnowsze komunikaty PFR związane z uzyskiwaniem subwencji w ramach programu Tarcza Finansowa PFR 2.0. Komunikaty PFR można również śledzić na bieżąco: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html#mmsp

Komunikat dotyczący weryfikacji danych na podstawie deklaracji rozliczeniowych:

System weryfikacji wniosków Tarczy Finansowej PFR 2.0 automatycznie sprawdza, czy przedsiębiorca przesłał do Urzędu Skarbowego deklarację rozliczenia podatków, np. JPK-V7M lub JPK-V7K za grudzień 2020 r. W przypadku braku tego rozliczenia w bazach danych US, system tymczasowo wstrzymuje wniosek i przez okres maksymalnie 7 dni roboczych sprawdza codziennie dostępność deklaracji. Najpóźniej po upływie tego okresu, PFR podejmuje decyzję na podstawie dostępnych danych.

Zastosowanie tej procedury może skutkować tym, że decyzja zostanie wydana w inny dzień niż najbliższy dzień roboczy po złożeniu wniosku do PFR. Dlatego PFR przypomina przedsiębiorcom, aby przed złożeniem wniosku o pomoc w ramach Tarczy Finansowej PFR złożyli deklarację JPK-V7M lub JPK-V7K, a następnie odczekali co najmniej 7 dni ze złożeniem wniosku, co pozwoli na jego przetworzenie w systemach US, a następnie bezzwłoczną weryfikację przez PFR.

Komunikat Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. nr 1 z dnia 15 stycznia 2021 r.

dotyczący konsekwencji naruszenia przez beneficjentów rządowego programu „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm” ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemicznego lub stanu epidemii.

W związku z pytaniami kierowanymi do Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. („PFR”) dotyczącymi konsekwencji naruszenia przez przedsiębiorców ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemicznego lub stanu epidemii w kontekście możliwości skorzystania ze wsparcia o w ramach rządowego programu „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm” („Program”), na podstawie postanowień regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm” („Regulamin”) oraz umowy subwencji finansowej, PFR wyjaśnia, co następuje:

  1. o udział w Programie może ubiegać się wyłącznie przedsiębiorca, który na dzień złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej nie naruszył w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1 – 6 i 8 – 12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2020.1845 t.j. z dnia 2020.10.20);
  2. wnioskując o subwencję finansową w ramach Programu, przedsiębiorca składa oświadczenie, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie naruszył ograniczeń, nakazów i zakazów, o których mowa w pkt 1, przy czym oświadczenie to składane jest pod groźbą odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego lub nierzetelnego oświadczenia (§ 1 ust. 26 umowy subwencji finansowej); oraz
  3. w przypadku, gdy przedsiębiorca

(i) pomimo złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 2, w chwili wnioskowania o subwencję finansową naruszał ograniczenia, nakazy i zakazy, o których mowa w pkt 1 (§ 16 ust. 1 lit. a) Regulaminu), lub

(ii) dopuścił się naruszenia ograniczeń, nakazów i zakazów, o których mowa w pkt 1 po uzyskaniu subwencji finansowej (§ 16 ust. 1 lit. h) Regulaminu),

PFR będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy subwencji finansowej trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, co będzie wiązało się z koniecznością zwrotu udzielonej subwencji finansowej w całości.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6