+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Ustawa o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym

 

 

 

Ustawa o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym

1 wrz 2023 | Aktualności

Informujemy, że z dniem 19 sierpnia 2023 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1523). Ustawa zmieniła m.in. dotychczasowe przepisy dotyczące wynagrodzeń kierowców poprzez nowelizację ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Poniżej przedstawiamy nowe zasady rozliczania wynagrodzeń kierowców wykonujących zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych, których miesięczny przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie. Przez pojęcie „przeciętne miesięczne wynagrodzenie” należy rozumieć prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne na dany rok kalendarzowy, ogłoszone w trybie art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych  (obecnie 6.935,00 zł).

NOWE JEDNOLITE STAWKI TZW. WIRTUALNYCH DIET

W przypadku kierowców wykonujących zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych, których miesięczny przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie, w skład przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne, o której mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych nie wchodzą:

  • 60 euro – nowa kwota obniżająca podstawę wymiaru składek 
  • 20 euro – nowa kwota obniżająca podstawę opodatkowania

z zastrzeżeniem, że tak ustalony miesięczny przychód tych osób stanowiący podstawę wymiaru składek nie może być niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia.

Jednolite stawki zastąpiły dotychczas zróżnicowane stawki dla różnych państw.

Diety nie podlegają naliczeniu w przypadku korzystania przez pracownika z:

1) dni urlopu wypoczynkowego;

2) okresu przebywania na zwolnieniu lekarskim od pracy z powodu choroby;

3) okresu korzystania z urlopu bezpłatnego.

Jeżeli okres pobytu kierowcy wykonującego międzynarodowe przewozy drogowe za granicą jest krótszy niż 12 godzin, kwoty, o których mowa powyżej ulegają zmniejszeniu do:

1) 1/3 w przypadku pobytu do 8 godzin;

2) 1/2 w przypadku pobytu ponad 8 do 12 godzin.

ZWROT NIEUDOKUMENTOWANYCH KOSZTÓW SANITARIATÓW ZWOLNIONY Z PODATKU I ZUS

Możliwość wprowadzenia nieopodatkowanego i nieoskładkowanego świadczenia za korzystanie z sanitariatów (np. toalety, prysznice), określonego na podstawie średnich nieudokumentowanych kosztów takich usług oferowanych w ogólnodostępnych miejscach obsługi podróżnych w państwach, w których kierowca wykonuje zadania służbowe.

Zwrot takich kosztów nie jest obowiązkowy.

ZWROT UDOKUMENTOWANYCH KOSZTÓW ZWOLNIONY Z PODATKU I ZUS

Nie będą podlegały opodatkowaniu i oskładkowaniu należności stanowiące zwrot równowartości poniesionych przez kierowcę kosztów:

– noclegu, o którym mowa w art. 8 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 561/2006,

– podróży do miejsca rozpoczęcia międzynarodowego przewozu drogowego środkami transportu innymi niż pojazd będący w dyspozycji pracodawcy lub podmiotu, na rzecz którego kierowca wykonuje międzynarodowy przewóz drogowy,

– niezbędnych udokumentowanych wydatków określonych lub uznanych przez pracodawcę lub podmiot, na rzecz którego kierowca wykonuje międzynarodowy przewóz drogowy, odpowiednio do uzasadnionych potrzeb w wysokości nieprzekraczającej kwoty wydatków faktycznie poniesionych i udokumentowanych przez kierowcę.

NOWE ZASADY DOTYCZĄCE TERMINÓW WYPŁATY WYNAGRODZEŃ

Dla kierowców delegowanych będzie możliwość wypłaty wynagrodzenia w dwóch ratach:

  1. pierwsza rata, nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego:
    1. w przypadku kierowców, których miesięczny przychód jest niższy niż przeciętne wynagrodzenie – w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę
    2. w przypadku kierowców, których miesięczny przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie – w wysokości przeciętnego wynagrodzenia,
  2. druga rata, niezwłocznie po ustaleniu pełnej wysokości wynagrodzenia, nie później jednak niż do 21 dnia następnego miesiąca kalendarzowego

Dopuszczalność wprowadzenia dwóch terminów wynagrodzenia dotyczy wyłącznie kierowców delegowanych. W przypadku przewozów krajowych oraz bilateralnych należy wypłacać wynagrodzenie za pracę zgodnie z przepisami kodeksu pracy tj. w terminie wynikającym z regulaminu pracy, nie najpóźniej niż do 10-go dnia kolejnego miesiąca.

 

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6