+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Wpis do Rejestru BDO

 

 

 

Wpis do Rejestru BDO

18 gru 2019 | Aktualności

1 stycznia 2020 r. na mocy nowelizacji ustawy o odpadach zostanie uruchomiony moduł ewidencji i sprawozdawczości Rejestru BDO, co wzbudziło ostatnio poruszenie wśród znacznej liczby przedsiębiorców. Spowodowane jest to z faktem, iż od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy, którzy podlegają obowiązkowi wpisu do Rejestru BDO nie będą mogli przekazać odpadów, jeżeli nie będą mieli przyznanego numeru rejestrowego BDO (ewidencja będzie od stycznia prowadzona w formie elektronicznej), a co więcej – podmiotom zobowiązanym do złożenia wniosku o wpis do Rejestru BDO działającym niezgodnie z przepisami grożą sankcje karne – grzywna, areszt oraz administracyjna kara pieniężna w kwocie od 5.000 zł do nawet 1.000.000 zł.

W związku z powyższym, bardzo ważne jest, by jak najszybciej każdy przedsiębiorca rozważył czy nie powinien złożyć wniosku o wpis do Rejestru BDO zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. z późn. zm. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701).

Wpis do Rejestru BDO może nastąpić na wniosek bądź z urzędu. Podmioty obowiązane do złożenia wniosku wskazane zostały w art. 50 ustawy o odpadach i są to m.in. podmioty wprowadzające sprzęt elektryczny i elektroniczny i autoryzowani przedstawiciele, podmioty wprowadzające baterie lub akumulatory, podmioty wprowadzające pojazdy, producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań, podmioty wprowadzające na terytorium kraju produkty w opakowaniach, podmioty wprowadzające na terytorium kraju opony, podmioty wprowadzające na terytorium kraju oleje smarowe, a także wytwórcy odpadów obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, z pewnymi wyłączeniami.

Szczególną uwagę należy zwrócić na kwestię wytwórcy odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji, bowiem zgodnie z ustawą o odpadach wytwórcą odpadów jest praktycznie każdy podmiot, lecz nie każdy z nich ma obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów, a co za tym idzie nie każdy z nich ma obowiązek złożenia wniosku o wpis do Rejestru BDO. W ustawie o odpadach wskazane są przypadki, w których z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów zwolnione są pewne podmioty – m.in. są to:

  • wytwórcy odpadów komunalnych (o ile nie wytwarzają odpadów niebezpiecznych),
  • wytwórcy tylko takich rodzajów odpadów i tylko w takiej ilości jak zostały wskazane Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów; link: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000314
  • przenoszący odpowiedzialność za wytworzone odpady na rzecz wynajmującego lub jednego z najemców w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
  • usługobiorcy w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

Warto zaznaczyć, iż jeżeli przedsiębiorca do tej pory zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji odpadów to z całą pewnością podlega obowiązkowemu wpisowi do Rejestru BDO i powinien złożyć wniosek do właściwego urzędu marszałkowskiego.

Zaleca się wszystkim przedsiębiorcom dokonanie analizy czy lub w jakim zakresie podlegają obowiązkowej rejestracji w Rejestrze BDO zgodnie z ustawą o odpadach. W tym celu pomocnym może być kontakt z właściwym urzędem marszałkowskim oraz organizacją, której przekazywane są odpady w celu weryfikacji właściwego zrozumienia przepisów.

Ministerstwo Klimatu przygotowało także przydatne objaśnienie prawne, które opisuje pewne grupy podmiotów nie podlegających obowiązkowi rejestracji w Rejestrze BDO – https://bdo.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2019/12/Obja%C5%9Bnienia-prawne-Ministra-Klimatu-dot-wpisu-do-rejestru-BDO.pdf

Na oficjalnej stronie BDO zostało udostępnione specjalne narzędzie, które ma pomóc przedsiębiorcom przy takiej analizie (link: https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/).

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6