+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

WPROWADZENIE TZW. „TARCZY PRAWNEJ” SPOSOBEM NA UPROSZCZENIE PROCEDUR ADMINISTRACYJNYCH

 

 

 

WPROWADZENIE TZW. „TARCZY PRAWNEJ” SPOSOBEM NA UPROSZCZENIE PROCEDUR ADMINISTRACYJNYCH

28 paź 2022 | Aktualności

Szanowni Państwo,

Dnia 7 października 2022 r. przyjęto ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

Celem ustawy jest wprowadzenie nowych rozwiązań porządkujących niektóre z procedur i działań administracji w kierunku ich uproszczenia i deregulacji. Modyfikacje dotyczyć mają ponad 40 obowiązujących ustaw.

Na najważniejsze zmiany dotyczące przedsiębiorców wskazać należy:

  • Wprowadzenie postępowania uproszczonego oraz procedury milczącego trybu załatwienia sprawy w niektórych procedurach administracyjnych. Szczególne rozwiązania mają dotyczyć między innymi:

handlu i dystrybucji napojów alkoholowych,

udzielenia prawa do wydawania świadectw dokumentujących potwierdzenie właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu,

licencji połowowej,

zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (bez milczącego trybu),

zezwolenia na prowadzenie punktów aptecznych (bez milczącego trybu).

  • Obowiązkowa waloryzacja umów z zakresu Prawa Zamówień Publicznych. Obowiązek dotyczyć będzie nie tylko robót budowlanych i usług, jak to ma miejsce w tej chwili, ale również dostaw. Ponadto, skrócenie okresu trwania umowy, od którego uzależnione jest obligatoryjne wprowadzenie waloryzacji. Obecnie obowiązkiem zamawiającego jest przewidzenie odpowiedniej klauzuli waloryzacyjnej w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Po zmianach, obowiązek taki będzie dotyczył wszystkich umów zawieranych na okres powyżej 6 miesięcy.
  • Obowiązek waloryzacji wynagrodzeń podwykonawcom. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostanie zwaloryzowane przez zamawiającego (dot. umowy zawartej w ramach Prawa Zamówień Publicznych), będzie zobowiązany do odpowiedniej zmiany wynagrodzeń wypłacanych swoim podwykonawcom, z którymi zawarł umowy na okres powyżej 6 miesięcy. Obowiązek ten ma dotyczyć również dostawców (np. materiałów budowlanych).
  • Doprecyzowanie przesłanki zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (możliwość zmiany umowy z uwagi na okoliczności, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć). W powyższym przepisie wprowadza się stwierdzenie, że zmiana umowy dokonana na tej podstawie, może dotyczyć „w szczególności zmiany wysokości ceny”.
  • Odstąpienie od procedury dwuinstancyjnej w procedurach, związanych m.in. z zakresem udzielania zgody na przeklasyfikowanie geologicznych zasobów i nakazu dokonania obmiaru wyrobisk czy przedłożenia operatu ewidencyjnego w innym terminie. Indoktrynuje się wyjątek od zasady dwuinstancyjności przez wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą od decyzji wydanej w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony, nie będzie przysługiwało odwołanie (decyzja będzie ostateczna).
  • Cyfryzacja sposobu załatwiania wniosków w postępowaniu administracyjnym poprzez m.in. przekazywaniu wniosków, załączników do nich, prowadzeniu korespondencji w sprawie, w tym przekazywaniu zawiadomień, wydawaniu decyzji w formie dokumentu elektronicznego.

Dotyczyć ma to np. składania przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, składaniem wniosków dotyczących postępowania geodezyjnego czy elektroniczna forma składania sprawozdań fundacji (w tym jednolity, zamiast ramowego, wzór sprawozdania).

  • Wprowadzenie racjonalizacji procedur administracyjnych takich jak np. ograniczenie liczby dokumentów czy ograniczony zakres formalności do spełnienia w niektórych procedurach administracyjnych związanych m.in. z procesami planowania przestrzennego, procesami budowlanymi oraz w procesie scalania gruntów.
  • Odstąpienie od ponagleń, gdy termin na załatwienie sprawy jeszcze nie minął (ponaglenie wniesione przed upływem określonego terminu, organ prowadzący postępowanie pozostawi bez rozpoznania).
  • Wydłużenie terminu realizacji obowiązków przedsiębiorców i osób fizycznych wobec administracji w niektórych przypadkach procedur administracyjnych, np. wydłużenie z 30 dni do 60 dni terminu na rejestrację samochodu zakupionego w innym państwie członkowskim UE.

Zdecydowana większość przepisów ustawy wejdzie w życie po upływie podstawowego – 14-dniowego vacatio legis, liczonego od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, tj. od dnia 26 października 2022 r.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6