+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Założenia zmian w CIT już opublikowane

 

 

 

Założenia zmian w CIT już opublikowane

4 lip 2022 | CIT Estoński

Kilka dni temu weszły w życie zmiany w ustawie o PIT zmieniające niektóre założenia tzw. Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów kolejne zmiany dotyczyć będą rozwiązań zawartych w ustawie o CIT. Jak wynika z projektu ustawy nowelizującej, do ustawy zostaną wprowadzone następujące modyfikacje:

Zawieszenie tzw. podatku minimalnego

Przepisy o minimalnym podatku mają zacząć obowiązywać dopiero od 2023 r. Jednocześnie rozszerzony ma zostać zakres wyłączeń z tego podatku. Nie będą mu podlegać m.in. spółki komunalne, podmioty medyczne, mali podatnicy, podmioty postawione w stan upadłości lub likwidacji oraz te, których dochodowość w jednym z trzech ostatnich lat podatkowych była powyżej 2% (zamiast pierwotnie 1%). Zmianie ulegnie również metodologia obliczania wskaźnika dochodowości oraz samego podatku dochodowego. Podatnik będzie miał do wyboru dwie alternatywne metody takiego wyliczenia. Nie zmieni się jednak sama stawka podatku – nadal będzie wynosić 10%.

Uchylenie przepisów regulujących ukrytą dywidendę

Przepisy o ukrytej dywidendzie miały wejść w życie od 2023 r. Zgodnie z ich treścią wyłączone z kosztów uzyskania przychodu miały zostać świadczenia na rzecz podmiotu powiązanego, wspólnika, bądź akcjonariusza, jeżeli wysokość lub termin poniesienia tych świadczeń byłby w jakikolwiek sposób zależne od osiągniętego zysku. Sama instytucja ukrytej dywidendy od samego początku budziła wątpliwości interpretacyjne, stąd też decyzja o jej uchyleniu.

Doprecyzowanie przepisów dot. Estońskiego CIT

Na nowelizację przepisów regulujących Estoński CIT składa się kilka mniejszych zmian:

– zmiana terminu zapłaty podatku (o problemach z tym związanych informowaliśmy Państwa już w maju https://msdslegal.pl/pl/problematyczna-wyplata-zaliczki-w-estonskim-cit/);

– zmiana terminu na złożenie zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (ZAW-RD). Zgodnie z zapowiedziami terminem będzie koniec pierwszego roku podatkowego, w którym podatnik chce stosować ten sposób opodatkowania (zamiast końca pierwszego miesiąca);

– doprecyzowanie wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z tyt. korekty wstępnej, czyli różnicy przejściowej między wynikiem podatkowym a rachunkowym.

Zmiany w kosztach finansowania dłużnego

Modyfikacja będzie polegała na doprecyzowaniu przepisu w ten sposób, aby rozwiać wątpliwości, że wyłączona z kosztów będzie kwota 3 mln zł lub 30% EBITDA – w zależności od tego, która jest wyższa. Ponadto przepisy te nie będą stosowane:

– gdy finansującym transakcje kapitałowe jest bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa mająca siedzibę w państwie UE lub w państwie należącym do EOG;

– w przypadku finansowania dłużnego udzielonego na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) lub ogółu praw i obowiązków w podmiotach niepowiązanych z podatnikiem.

Uproszczenia w podatku od budynków

Zmianie ulegnie procedura zwrotu podatku od przychodów z budynków. Podatek będzie zwracany bez konieczności wydawania decyzji, w przypadku gdy kwota zawrotu nie będzie budzić wątpliwości. Podatek od budynków w praktyce ma zastosowanie już od czerwca, co jest skutkiem zniesienia stanu epidemii od 16 maja.

Zmiany w transakcjach rajowych

W ramach transakcji rajowych zmianie ulegną m.in progi dokumentacyjne. W przypadku bezpośrednich transakcji rajowych lokalną dokumentację cen transferowych trzeba będzie sporządzać po przekroczeniu rocznego progu wartości transakcji 200 tys. zł (obecnie jest to 100 tys. zł). W przypadku pośrednich transakcji rajowych wysokość progów będzie zróżnicowana ze względu na rodzaj transakcji. W niektórych przypadkach obowiązek dokumentacyjny ma całkowicie zniknąć.

Doprecyzowanie przepisów dot. spółki holdingowej

Po nowelizacji spółki holdingowe będą miały prawo do zwolnienia 100%, a nie jak dotychczas 95% przychodów z dywidend otrzymanych od spółek zależnych. Ponadto spółka holdingowa będzie mogła skorzystać ze zwolnienia dywidendowego wynikającej z unijnej dyrektywy 2011/96/UE (dyrektywa Parent Subsidiary). Obecnie rozwiązanie to jest wykluczone.

Inne zmiany

Obecne zasady rozliczania strat w spółkach tworzących grupy kapitałowe będą dotyczyć wyłącznie spółek powstałych „począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2021 r.). Temu służyć ma dodanie nowego przepisu przejściowego. Ministerstwo Finansów zamiast  kwartalnej aktualizacji danych największych podatników, u których przychodu przekroczyły równowartość 50 mln euro  i grup kapitałowych będzie to robić jedynie raz w roku.

Treść projektu ustawy nowelizującej znajdą Państwo w linku poniżej:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12361255/12889734/12889735/dokument562635.pdf#xd_co_f=YWU0OTY0M2ItMTBmZi00NjU4LWFkYjctOTczMTkyMDY1MDJl~

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6