+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Zaostrzone zasady odpowiedzialności za naruszenie obowiązków przetargowych

 

 

 

Zaostrzone zasady odpowiedzialności za naruszenie obowiązków przetargowych

27 sty 2017 | Aktualności

Odpowiedzialność zamawiającego z tytułu unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia  jest odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka-orzekł  Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia  7 grudnia 2016 r.( I ACa 2025/15).

Zgodnie z art. 93 ust. 4  pzp, w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie zamawiającego wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu.

W omawianej sprawie przedmiotem zamówienia były roboty budowlane. Zamawiający wszczął postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które następnie zostało unieważnione. Wówczas jeden z wykonawców wystąpił wobec zamawiającego z roszczeniem o zapłatę. Argumentował, iż postepowanie zostało unieważnione z winy zamawiającego, ponieważ  powinien on był przewidzieć  okoliczność będąca przyczyną unieważnienia.

Taką argumentację podzielił Sąd Apelacyjny i w konsekwencji obciążył zamawiającego kwotą  68 tys. zł z uwagi na poniesione przez wykonawcę koszty udziału w postępowaniu. Sąd podkreślił, że z prawa zamówień publicznych nie wynika jednoznacznie, w jakich okolicznościach dochodzi do unieważnienia przetargu z przyczyn leżących po stronie zamawiającego. Natomiast do wskazanych przyczyn trzeba zaliczyć wszelkie okoliczności stanowiące podstawę unieważnienia przetargu spowodowane przez zamawiającego (zawinione i niezawinione), zdarzenia zależne od jego pomocników, a także wszelkie inne zdarzenia niezależne od zamawiającego, ale bezpośrednio związane z jego działalnością.

Przepis art. 93 ust. 4 p.z.p. wyłącza kodeksową zasadę należytej staranności, zaostrzając odpowiedzialność zamawiającego w porównaniu z jego ogólną odpowiedzialnością za naruszenie obowiązków przetargowych. Odpowiedzialność na podstawie art. 93 ust. 4 p.z.p. należy zakwalifikować jako odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.  Dochodzenie roszczeń na podstawie tego przepisu nie wymaga więc wykazania winy zamawiającego. W konsekwencji jedyną możliwością uwolnienia się od konieczności zwrotu kosztów jest wykazanie, że do unieważnienia przetargu doszło  z przyczyn nieleżących po stronie zamawiającego.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6