+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Zatrzymany w spółce zysk a KUP

 

 

 

Zatrzymany w spółce zysk a KUP

9 cze 2022 | Aktualności

Przypominamy, że ustawa o CIT pozwala na uznanie za koszt uzyskania przychodu kwoty zysku przekazanego na kapitał rezerwowy lub zapasowy spółki.

Poruszana kwestia została uregulowana w art. 15cb ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z jego treścią za koszt uzyskania przychodów uznaje się również kwotę odpowiadającą iloczynowi stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego obowiązującej w ostatnim dniu roboczym roku poprzedzającego rok podatkowy powiększonej o 1 punkt procentowy oraz kwoty zysku przekazanego na kapitał rezerwowy lub zapasowy spółki. Poniżej przedstawiamy zasady stosowania tego rozwiązania.

Kiedy jest możliwe zastosowanie

Koszt, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w roku wniesienia dopłaty lub podwyższenia kapitału rezerwowego lub zapasowego oraz w kolejnych dwóch bezpośrednio po sobie następujących latach podatkowych.

Wskazany przepis stosuje się po raz pierwszy do roku podatkowego rozpoczętego po 31.12.2019 r. Jednak regulacja ta znajdzie zastosowanie również do zysku przekazanego na kapitał rezerwowy lub zapasowy po 31.12.2018 r. W takim przypadku za rok wniesienia dopłaty lub przekazania zysku przyjmuje się rok podatkowy rozpoczęty po 31.12.2019 r.

Limit roczny

Łączna kwota kosztów uzyskania przychodów odliczona w roku podatkowym z tytułów wymienionych w ust. 1 nie może przekroczyć kwoty 250 000 zł.

Jak już wyżej wskazano, możliwe jest to również w kolejnych dwóch bezpośrednio po sobie następujących latach podatkowych. To oznacza, że niepotrącona w danym roku część kosztów finansowania własnego może zostać odliczona w ramach obowiązujących wówczas limitów w kolejnych latach. Niemniej jednak należy zauważyć, że w przesłanych uchwałach zysk przeniesiony na kapitał rezerwowy nie przekracza ustawowego limitu.

Ograniczenia

  • rozwiązanie to stosuje się, jeżeli zwrot dopłaty lub podział i wypłata zysku nastąpi nie wcześniej niż po upływie 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym ta dopłata została wniesiona do spółki albo została podjęta uchwała o zatrzymaniu zysku w spółce;
  • spółka nie może też być przejęta, łączona lub przekształcona w spółkę niebędącą podatnikiem CIT;
  • przepisu nie stosuje się do dopłat i zysków przeznaczonych na pokrycie straty bilansowej;
  • podatnik lub podmiot z nim powiązany dokonał czynności prawnej albo powiązanych czynności prawnych bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, głównie w celu uznania kwoty określonej w ust. 1 za koszt uzyskania przychodów.

Przykładowe rozliczenie:

Wspólnikami Delta sp. z o.o. są spółki Alfa sp. z o.o. i Beta sp. z o.o. Kapitał zakładowy Delta sp. z o.o. wynosi 2 000 000 zł i dzieli się na 4000 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Wspólnicy mają po 2000 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1 000 000 zł każdy. Stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego wynosiła w tym roku 1,5%. Rok podatkowy Delta pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

W czerwcu 201X+1 r. wspólnicy Delta odbyli zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki, na którym m.in. postanowili w drodze uchwały o zatrzymaniu wypracowanego w 201X r. zysku w wysokości 5 000 000 zł w spółce i przekazaniu go w całości na kapitał zapasowy. Z tytułu zatrzymania zysku w spółce może nastąpić rozpoznanie KUP w wysokości:

(1,5% + 1,0%) × 5 000 000 zł = 125 000 zł.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6