+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

ZMIANY PODATKOWE W TZW. „TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ 4.0”

 

 

 

ZMIANY PODATKOWE W TZW. „TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ 4.0”

10 cze 2020 | Aktualności

Sejm przyjął ustawę z dnia 4 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (tzw. „Tarcza 4.0.”). Co prawda ustawa czeka jeszcze na akceptację Senatu i podpis Prezydenta, lecz już na obecną chwilę można wyszczególnić najważniejsze zmiany na gruncie podatkowym, które wprowadzi ww. akt prawny:

  1. Podatek od towarów i usług:

Przesunięcie z dnia 1 lipca 2020 r. na dzień 1 października 2020 r. obowiązku dla wszystkich podatników (mikro, mali, średni i inni) do złożenia nowego pliku JPK_VAT.

Przesunięcie z dnia 1 lipca 2020 r. na dzień 1 października 2020 r. zmian w zakresie art. 33a ustawy o VAT (uproszczone rozliczanie VAT w przypadku importu towarów).

  1. Schematy podatkowe MDR:

W przypadku schematów podatkowych innych niż transgraniczne, terminy dotyczące ich raportowania nie rozpoczynają się (a rozpoczęte ulegają zawieszeniu) w okresie od 31.03.2020 r. do trzydziestego dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. W przypadku schematów podatkowych transgranicznych, terminy dotyczące ich raportowania nie rozpoczynają się (a rozpoczęte ulegają zawieszeniu) w okresie od 31.03.2020 r. do trzydziestego dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, lecz nie dłużej niż do 30.06.2020 r.

  1. Ceny transferowe:

Termin do złożenia informacji o cenach transferowych, o którym mowa w art. 23zf ust. 1 PIT i art. 11t ust. 1 CIT przedłuża się:

1) do dnia 31 grudnia 2020 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.;

2) o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 23y ust. 1 PIT i art. 11m ust. 1 CIT, przedłuża się:

1) do dnia 31 grudnia 2020 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.;

2) o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

  1. Certyfikaty rezydencji (podatek u źródła):

 

W przypadku certyfikatu rezydencji niezawierającego okresu jego ważności, w odniesieniu do którego okres kolejnych dwunastu miesięcy określony w ustawie o PIT i CIT upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres obowiązywania tych stanów oraz przez okres 2 miesięcy po ich odwołaniu. W ww. okresie można posługiwać się kopią certyfikatu, jeżeli informacje z niej wynikające nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym. Ponadto w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu, określony w PIT i CIT warunek uzyskania przez płatnika certyfikatu rezydencji od podatnika uważa się za spełniony także w przypadku, gdy płatnik posiada certyfikat rezydencji tego podatnika obejmujący 2019 r. oraz oświadczenie podatnika co do aktualności danych w nim zawartych.

 

  1. Ogólne zagadnienia dotyczące podatku PIT, podatku CIT oraz zryczałtowanego podatku dochodowego:

Wprowadzenie możliwości odliczenia od podstawy obliczenia podatku (również przy obliczeniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy) darowizn przekazanych na rzecz domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schroniska dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodka wsparcia, rodzinnego domu pomocy, domu pomocy społecznej.

Podatnicy ponoszący negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii COVID-19, będą mieli możliwość skorzystania z ulgi na złe długi, w zakresie odliczania wierzytelności, począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta – obecnie w ustawie o PIT prawnych okres ten wynosi 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty.

Ulga dla podatników, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek i ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii COVID-19. Podatnicy ci będą mogli zmniejszyć zaliczkę należną o niezapłaconą wierzytelność za miesiąc, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta.

Możliwość odliczenia przez podatników podatku PIT, w tym podatników prowadzących działalność gospodarczą (na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej lub liniowej 19% stawki podatku), darowizn rzeczowych w formie laptopów i tabletów (zdatnych do użytku i nie starszych niż 3 lata) przekazanych od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. wskazanym w przepisie podmiotom.

Umożliwienie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu wytworzenia lub ceny nabycia rzeczy lub praw, które następnie podatnik przekaże w formie darowizny np. na przeciwdziałanie epidemii COVID-19 podmiotom wykonującym działalność leczniczą, tj. podmiotom i na cele określone w art. 52n, albo np. przekaże tablet podmiotom, o którym mowa w poprzednim punkcie. Warunkiem jest dokonanie darowizny w terminie 1.01.2020 r. – 30.09.2020 r.

Wyłączenie z przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wartości darowizn otrzymanych od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. przez placówki medyczne (m.in. szpitale) oraz placówki oświatowe, w związku z epidemią COVID-19.

Podatnicy będą mogli zaliczyć w koszty uzyskania przychodów zapłacone kary umowne i odszkodowania, jeżeli wada dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoka w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoka w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług, powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6