+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Zmiany w prawie pracy od 1 stycznia 2017 r.

 

 

 

Zmiany w prawie pracy od 1 stycznia 2017 r.

9 sty 2017 | Aktualności

REGULAMIN PRACY I REGULAMIN WYNAGRADZANIA

 • Podwyższono próg wielkości zakładu pracy objętego obowiązkiem tworzenia regulaminu pracy i wynagradzania,
 • Obowiązek ustalenia regulaminu pracy i wynagradzania dotyczy obecnie Pracodawców zatrudniających > 50 pracowników oraz pracodawców zatrudniających pomiędzy 20 – 50 pracowników, jeżeli zażądają tego związki zawodowe.

ŚWIADECTWA PRACY

 • Zniesiono obowiązek wydawania świadectwa pracy po 24 miesiącach zatrudnienia,
 • Jeżeli pracodawca w ciągu 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, ponownie nawiąże stosunek pracy z pracownikiem, powinien wydać świadectwo pracy tylko na wniosek pracownika,
 • Pracownik może złożyć taki wniosek w każdym czasie i prosić o wydanie świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie uzyskał świadectwa pracy,
 • Zmieniono rozporządzenie określające wzór świadectwa pracy.

NORMY PRZEJŚCIOWE:

 • Jeżeli w dniu 01.01.2017 r. nie upłynął jeszcze przewidziany w dotychczasowych przepisach 24-miesięczny okres zatrudnienia, pracodawca powinien w terminie do 30.06.2017 wydać pracownikowi świadectwo pracy za zakończone w dniu 01.01.2017 r. okresy zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.
 • Przed 30.06.2017 pracownik może żądać wydania świadectwa pracy za zakończone w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy okresy zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano mu świadectwa pracy.

TERMINY NA ODWOŁANIE OD WYPOWIEDZENIA

 • Wydłużono do 21 dni terminy na wniesienie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, żądania przywrócenia do pracy i odszkodowania.
 • Zmianę należy uwzględniać w treści oświadczeń o wypowiedzeniu.

OBOWIĄZEK TWORZENIA FUNDUSZU

 • Obowiązek tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dotyczy obecnie Pracodawców zatrudniających > 50 pracowników oraz pracodawców zatrudniających pomiędzy 20 – 50 pracowników, jeżeli wnoszą o to związki zawodowe.
 • Jak dotychczas można zrezygnować z tworzenia funduszu w regulaminie wynagradzania.

USTAWA O MINIMALNYM WYNAGRODZENIU

Umowy o pracę:

 • Podwyższenie płacy minimalnej do kwoty 2.000,00 zł brutto.
 • Od 01.01.2017 do płacy minimalnej nie wlicza się dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.
 • Uchylono przepis o możliwości wypłaty 80% stawki minimalnej dla pracownika w pierwszym roku pracy.

Zlecenie:

 • Wprowadzenie stawki minimalnej godzinowej dla Zleceniobiorców – 13 zł w 2017 r.
 • Stawkę minimalną stosuje się do umów zlecenia i umów o świadczenie usług wykonywanych przez osoby fizyczne, również w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, chyba że prowadzący działalność zatrudnia pracowników lub zleceniobiorców.
 • Ustawy nie stosuje się m.in. do umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego, jeżeli o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne.
 • Stawka minimalna powinna być określona w umowie. Jeżeli nie jest, zleceniobiorcy zapewnia się wyrównanie.
 • Wypłaty stawki minimalnej, w przypadku umów zawartych na dłuższe okresy, dokonuje się co najmniej raz w miesiącu.
 • Umowa powinna określać sposób potwierdzania godzin. Jeżeli takich zapisów brak – zleceniobiorca przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.
 • Zleceniodawca ma obowiązek przechowywać dokumenty ustalające sposób ustalania i potwierdzające ilość godzin przez 3 lata.

Niewypłacanie stawki minimalnej jest wykroczeniem, karanym grzywną od 1000 do 30000 zł. Ustawę stosuje się również do umów trwających w dniu wejścia w życie ustawy.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6